วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แบบทดสอบ

http://jakkrit-economics1.blogspot.com/คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว กา x ลงในกระดาษคำตอบ
1. ข้อใดคือความหมายของเศรษฐศาสตร์

    ก. ศึกษาว่ามนุษย์จะจัดการเกี่ยวกับครอบครัวอย่างไร
    ข. ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในการดำรงชีวิต
    ค. ศึกษาการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด
    ง. ศึกษาถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อบำบัดความต้องการที่มีไม่จำกัด
2. ข้อใดไม่เป็นปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
    ก. จำนวนคนว่างงานในประเทศเพิ่มสูงขึ้น
    ข. ราคายางพาราในประเทศปีนี้ตกต่ำกว่าปีที่แล้ว
    ค. ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดปริมาณเงินในมือประชาชน
    ง. เกษตรกรมีราคาต่ำกว่าผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม
3. การศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจใดเป็นการศึกษาตามแนวเศรษฐศาสตร์จุลภาค
    ก. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อการบริโภคมวลรวม
    ข. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและรายได้ประชาชาติ
    ค. การเพิ่มขึ้นของระดับราคาและการจ้างงาน
    ง. ชาวนาผลิตข้าวเกินความต้องการของผู้บริโภคทำให้ราคาข้าวลดลง
4. ข้อใดเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค
    ก. การมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดจำนวนมากทำให้ราคาทุเรียนตกต่ำ
    ข. วิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ส่งผลกระทบทำให้เกิดการว่างงานจำนวนมาก
    ค. รัฐบาลเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อกระตุ้นสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ
    ง. รัฐบาลใช้นโยบายงบประมาณการเงินและนโยบายการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
5. ข้อใดเป็นปัญหาพื้นฐานของทุกสังคม

    ก. ปัญหาความขาดแคลนทรัพยากร
    ข. ปัญหาความยากจน
    ค. ปัญหาการว่างงาน
    ง. ปัญหาการกระจายรายได้
6. วิชาเศรษฐศาสตร์ มีความจำเป็นในสังคมลักษณะใด
    ก. ในสังคมที่มีทรัพยากรมากกว่าจำนวนประชากร
    ข. ในสังคมที่มีทรัพยากรไม่ขาดแคลน และความต้องการมีจำกัด
    ค. ในสังคมที่มีทรัพยากรเหลือเฟือ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีราคา
    ง. ในสังคมที่มีความต้องการอย่างไม่มีขีดจำกัด และไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างทั่วถึง
7. จุดประสงค์หลักการศึกษาเศรษฐศาสตร์ช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจเรื่องอะไร
    ก. การกระจายรายได้
    ข. การเงินการธนาคาร
    ค. การพัฒนาเศรษฐกิจ
    ง. การจัดสรรทรัพยากร
8. การศึกษาเศรษฐศาสตร์ช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจเรื่องอะไร
    ก. แก้ปัญหาการเงินได้ย่างมีประสิทธิภาพ
    ข. แก้ปัญหาการติดต่อซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ค. แก้ไขปัญหาการไม่มีงานทำของประชาชน
    ง. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนองความ องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ข้อใดคือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

    ก. ผลิตอะไร ผลิตทำไม ผลิตเท่าไร
    ข. ผลิตอะไร ผลิตทำไม ผลิตที่ไหน
    ค. ผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ผลิตที่ไหน
    ง. ผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ผลิตเพื่อใคร
10. ในทางเศรษฐศาสตร์ประเทศใดมีจำนวนประชากรพอเหมาะมากที่สุด
    ก. ประเทศ ก. มีประชารร่ำรวยในประเทศคิดเป็นร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด
    ข. ประเทศ ข. มีประชากรยากจนคิดเป็นร้อยละ 85 ของประชากรทั้งหมด
    ค. ประเทศ ค. ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
    ง. ประเทศ ง. มีประชากรยากจนและร่ำรวยอย่างละเท่ากัน แต่รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลต่ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น